Navagraha-Kolam_Friday

Surya Bhagawan Navagraha Kolam drawn on Fridays.