Navagraha-Kolam_Saturday

Sani Bhagawan Navagraha Kolam drawn on Saturdays.