Navagraha Kolam Friday

Surya Bhagawan Navagraha Kolam drawn on Fridays.