Navagraha Kolam Thursday

Guru Bhagawan Navagraha Kolam drawn on Thursdays.