Navagraha-Kolam_Saturday2

Kedhu Bhagawan Navagraha Kolam drawn on Saturdays.