Flower Kolam 102

13 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 13 dots, 11 dots 2 times, then 9 dots, 5 dots and 1 dot.

Flower Kolam 102

Draw lotus

Flower Kolam 102

Draw another lotus.

Flower Kolam 102

Draw deepam as shown.

Flower Kolam 102

Similarly draw deepams around the flowers.

Flower Kolam 102

Color the kolam.

Flower Kolam 102