Flower Kolam 62

9 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 9 dots, put dots by leaving 1 dot at both ends and stop at 1.

Flower Kolam 62

Draw flower as shown below.

Flower Kolam 62

Flower Kolam 62

Draw lotus and join as shown below.

Flower Kolam 62

Flower Kolam 62

Color the kolam.

Flower Kolam 62