Flower Kolam 32

8 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 8 dots 8 times.

Flower Kolam 32

Draw flowers.

Flower Kolam 32

Draw middle flower.

Flower Kolam 32

Draw leaves and connect flowers.

Flower Kolam 32

Draw circles.

Flower Kolam 32

Color the kolam.

Flower Kolam 32