Navagraha-Kolam_Thursday

Guru Bhagawan Navagraha Kolam drawn on Thursdays.