Flower Kolam 56

6 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 6 dots 6 times.

Flower Kolam 56

Draw flowers.

Flower Kolam 56

Flower Kolam 56

Flower Kolam 56

Flower Kolam 56

Color the kolam.

Flower Kolam 56