Sangu Kolam 6

13 dots (Idukku Pulli) Kolam.

Put 13 dots then interlaced dots (Idukku Pulli) stop at 7 dots.

Sangu Kolam 6

Draw star as shown below.

Sangu Kolam 6

Draw inner lines.

Sangu Kolam 6

Draw Sangu.

Sangu Kolam 6

Draw more sangu around the star.

Sangu Kolam 6

Color the kolam.

Sangu Kolam 6