Flower Kolam 80

15 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 15 dots 3 times, 13 dots, 5 dots 4 times then 3 dots.

Flower Kolam 80

Draw lotus flowers.

Flower Kolam 80

Draw middle star.

Flower Kolam 80

Draw small flowers around middle star.

Flower Kolam 80

Circle the middle dot and color the kolam.

Flower Kolam 80