Flower Kolam 54

8 dots (Ner Pulli) Kolam.

Put 8 dots 8 times.

Flower Kolam 54

Draw flower.

Flower Kolam 54

Similarly draw other flowers

Flower Kolam 54

Color the kolam.

Flower Kolam 54